ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งได้ดังนี้

ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับอนุบาล 3 แผนการเรียนทั่วไป
ระดับอนุบาล 1 - 3 แผนการเรียน IEP
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนการเรียนทั่วไป
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนการเรียน IEP
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกแผนการเรียน
• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนการเรียน IEP
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิต (SMP)